वसंतराव नाईक तांडा / वस्ती सुधार योजना

• शासन निर्णय :-
१. शासन निर्णय क्रमांक : इमाव -2003/प्र.क्र.205/मावक-3/दि.7 जून 2003
२. शासन निर्णय क्रमांक : इमाव -2008/प्र.क्र.180/मावक-3/दि.19 डिसेंबर 2008
३. शासन निर्णय क्र.तांवसु 2017/प्रक्र-84/विजाभज-1 दि.30 जानेवारी 2018

• उद्दिष्ट:
1. लमाण बंजारा लोकांच्या तांड्यामध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
2. एका जागी स्थैर्य निर्माण करून स्थिर जीवन जगावे व समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.

• अटी व शर्ती
1. 50 ते 100 लोकसंख्या असलेले तांडे/वस्त्या रु.4.00 लाख
2. 100 ते 150 लोकसंख्या असलेले तांडे/वस्त्या रु.6.00 लाख
3. 150ते --- लोकसंख्या असलेले तांडे/वस्त्या रु.10.00 लाख

• लाभाचे स्वरूप
विद्युतीकरण,पिण्याचे पाणी,अंतर्गत रस्ते,गटारे,शौचालये तसेच वाचनालये व मुख्य रस्त्यांना जोडणारी रस्त्यांची कामे व सेवाभवन इत्यादी कामे अग्रक्रमाने घेण्यासाठी अनुदान दिले जाते.

• शासन निर्णय डाऊनलोड करा
* शासन निर्णय २००३
* शासन निर्णय २०१८

अर्जाचा नमुना

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे १
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे २

वसंतराव नाईक तांडा - वस्ती सुधार योजना बहृत आराखडा २०१९-२०

ऑनलाईन योजना