पुरस्कार व पारितोषिके

• शासन निर्णय :-
1. शासन निर्णय क्र.एससीडब्लू-1086/मावक-4 मंत्रालय मुंबई दिनांक 20 फेब्रुवारी 1989
2. शासन निर्णय क्रमांक-असापु-200/प्र.क्र.23/मावक-4 दिनांक 09 ऑक्टोबर 2001
3. शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-2000/प्र.क्र.308/मावक-1 दिनांक 25 जुलै 2003
4.शासन निर्णय क्रमांक-संरपु 2004/प्र.क्र.184/मावक-4, दिनांक 16 जुलै 2004
5. शासन निर्णय क्रमांक-बीसीएच-2009/प्र.क्र.23/बांधकामे दिनांक 31 ऑगस्ट 2012
6. शासन निर्णय क्रमांक-पुरस्कार 2015/प्र.क्र.263/विघयो(2) दिनांक 04 एप्रिल 2016
7. शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-2017/प्र.क्र.28/विजाभज-1 दिनांक 08 मार्च 2019अधिक तपशील / माहिती दर्शविणारा तक्ता