सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड व अधिनस्त कार्यालयाची मंजूर भरलेली व रिक्त पदाची माहिती दर्शवणारा तक्ता

अनु. क्र. संवर्ग कर्मचारी तपशील  मंजूर पदे भरलेली पदे रिक्त पदे शेरा
1 2 3 4 5 6 7
1 गट - अ सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण  1 1 0  
    एकूण 1 1 0  
2 गट-ब समाज कल्याण अधिकारी गट-ब 1 0 1  
3 गट-ब विशेष अधिकारी (शानिशा) 1 0 1  
4 गट-ब (अ) सहाय्यक लेखाधिकारी 1 1 0  
    एकूण 3 1 2  
5 गट-क कार्यालय अधीक्षक 1 1 0  
6 गट-क वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक 1 1 0  
7 गट-क लघुटंकलेखक 1 0 1  
8 गट-क समाज कल्याण निरीक्षक 5 5 0  
9 गट-क मुख्याध्यापक 4 3 1  
10 गट-क गृहपाल / अधीक्षक 19 7 12 125 जयंती मुलींचे शाव,नांदेड. आकृतिबंध अद्याप मंजुरी नाही त्यापैकी ६+१ असे ७ मुलींच्या गृहपाल पदे रिक्त आहेत
11 गट-क सहाय्यक शिक्षक (प्राथमिक ) 16 9 7  
12 गट-क सहाय्यक शिक्षक ( माध्यमिक) 20 6 14  
13 गट-क वरिष्ठ लिपिक 6 3 3  
14 गट-क सहाय्यक ग्रंथपाल 4 2 2  
15 गट-क प्रयोगशाळा सहाय्यक 4 4 0  
16 गट-क कनिष्ठ लिपिक 27 22 5  
17 गट-क वाहन चालक 1 1 0  
    एकूण 109 64 45  
18 गट-ड शिपाई 29 10 19  
19 गट-ड स्वयंपाकी 5 3 2  
20 गट-ड मदतनीस 5 0 5  
21 गट-ड पहारेकरी 6 2 4  
22 गट-ड साफायगार 7 4 3  
    एकूण 52 19 33  
23 कंत्राटी संगणक ऑपरेटर 1 1 0  
24 कंत्राटी पहारेकरी 1 1 0  
    एकूण 2 2 0  
    गोषवारा मंजूर पदे भरलेली पदे  रिक्त पदे  
    गट-अ 1 1 0  
    गट-ब 3 1 2  
    गट-क 109 64 45  
    गट-ड 52 19 33  
    कंत्राटी 2 2 0  
    एकूण 167 87 80  

ऑनलाईन योजना