अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयं सहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेची योजना

• शासन निर्णय :-
1. महाराष्ट्र शासन, समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ यांचेकडील शासन पत्र क्र. एसटीएस -2011 / प्र.क्र. 439/ अजाक -1 , दि 06 डिसेंबर 2012
2. महाराष्ट्र शासन, समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ यांचेकडील शासन पत्र क्र. एसटीएस - 2011/ प्र.क्र. 439/ अजाक -1 दि 06 फेब्रुवारी 2013
3. शासन निर्णय क्र.डीसीटी 2316/ प्र.क्र.133/का.1417 दि 05डिसेंबर 2016.
4. शासन निर्णय क्र. एसटीएस-2016/प्र.क्र.125/ अजाक दि.08 मार्च 2017

• उद्दिष्ट:
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील शेतक-यांना 100 % अनुदानावर पावर टीलरचा पुरवठा करण्याची योजना बंद करण्यात येवून त्याऐवजी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयं सहायता बचत गटांना 90% अनुदानावर 9 ते 18 अश्व शक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने कल्टीव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर व ट्रेलर यांचा पुरवठा करण्याकरिता हि योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.

• अटी व शर्ती
1. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहायता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत.
2. स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान 80% सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत.
3. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु 3.15 लाख ( अक्षरी रुपये तीन लाख पन्नस हजार फक्त ) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील.
4. ठरवून दिलेल्या उदिष्टांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास बचत गटांची निवड लाटरी पद्धतीने करण्यात येईल.

• लाभाचे स्वरूप
9 ते 18 अश्वशक्तीचे मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने कल्टीव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर व ट्रेलर

• शासन निर्णय डाऊनलोड करा
शासन निर्णय २०१७

अर्जाचा नमुना
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

अधिक माहिती दर्शविणारा तक्ता

पात्र बचत गटांची यादी २०२३

ऑनलाईन योजना