संपर्क

  • सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय नांदेड, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, एम.जी.एम बायपास, ग्यानमाता विद्या विहार समोर, नांदेड ४३१६०२

  • 02462-220277

  • [email protected]

  • सोम - शुक्र 09:45 ते 18:15

ऑनलाईन योजना