विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल

अ.क्र. आश्रम शाळेचे नाव इयत्ता एकूण विद्यार्थी  तुकडी निहाय विद्यार्थी संख्या एकूण शेरा 
मुले  मुली
1 विद्यानिकेतन पब्लिक स्कुल कमळेवाडी ता. मुखेड जि.  नांदेड  6  वा अ 0 0 0 0 दिनांक 15.12.2020 पर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पुर्ण होण्याची शक्यता 
2 6 वा ब 0 0 0
3 7  वा अ  30 10 40 80  
4 7 वा ब 26 14 40
5 8  वा अ  29 10 39 74  
6 8 वा ब 26 9 35
7 9  वा अ  25 12 37 75  
8 9 वा ब 26 12 38
9 10  वा अ  28 12 40 80  
10 10 वा ब 28 12 40
11 11  वा अ  27 10 37 75  
12 11 वा ब 30 8 38
13 12  वा अ  25 8 33 67  
14 12 वा ब 26 8 34
एकूण  326 125 451 451