समाजकार्य महाविद्यालय

सन 2020 -21 मधील प्रवेशीत विद्यार्थी संख्या ( वर्ग निहाय )
अ.क्र. समाजकार्य महाविद्यालयाचे नाव इयत्ता निवासी  अनिवासी एकूण शेरा 
1 जवारलाल नेहरु समाजकार्य  विद्यालय सिडको, नविन नांदेड सन 2017 -2018   BSW -I  80   80  
BSW -I I 68 0 68  
BSW -I II 72 0 72  
MSW I  80 0 80  
MSW II  72 0 72  
  एकूण 372 0 372  
2 जवारलाल नेहरु समाजकार्य  विद्यालय सिडको, नविन नांदेड सन 2018 -2019   BSW -I  84   84  
BSW -I I 78 0 78  
BSW -I II 59 0 59  
MSW I  84 0 84  
MSW II  75 0 75  
  एकूण 380 0 380  
3 जवारलाल नेहरु समाजकार्य  विद्यालय सिडको, नविन नांदेड सन 2019 -2020   BSW -I  72   72  
BSW -I I 80 0 80  
BSW -I II 80 0 80  
MSW I  73 0 73  
MSW II  85 0 85  
  एकूण 390 0 390  
4 जवारलाल नेहरु समाजकार्य  विद्यालय सिडको, नविन नांदेड सन 2020 -2021   BSW -I  72   72  
BSW -I I 68 0 68  
BSW -I II 78 0 78  
MSW I  0 0 0 दि. 23.11.2020 पासून प्रवेश प्रक्रिया सुरु
MSW II  78 0 78  
  एकूण 296 0 296