स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविणाऱ्या विजाभज मुलामुलींसाठी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना (आश्रमशाळांना) सहाय्यक अनुदान

• शासन निर्णय :
1. शासन निर्णय क्रमांक : शिक्षण १६५३ – मुंबई, दिनांक : २२ डिसेंबर १९५३
2. शासन निर्णय क्रमांक : बीसीपी -१०७४ - ५३७५५ दिनांक : २६ जून १९७५
3. शासन निर्णय क्रमांक : व्हेजेडब्ल्यू १०९०/ प्र. क्र. २००/ प्रस्ताव -२ / मावक -६, दिनांक : ०८ ऑक्टोबर १९९१
4. शासन निर्णय क्रमांक : विभाशा – २००२ / प्र. क्र. ३९ / मावक -६ , दिनांक : १६ ऑक्टोबर २००३
5. शासन निर्णय क्रमांक : विभाशा – २०१२ – १४९७ / प्र.क्र. २२९/ विजाभज – २, दिनांक : १६ ऑक्टोबर २०१२

• उद्दिष्ट:
1. भटक्या विमुक्त जातीच्या मुलांवर चांगले संस्कार घडावेत.
2. विजाभज मुला - मुलींना शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी.
3. विजाभज मुला-मुलींमधील शिक्षणाचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.
4. विजाभज मुला-मुलींचा सैनिक सामाजिक तसेल सर्वांगीण विकास घडावा.

• लाभाचे स्वरूप:
• विजाभज मुला-मुलींची मोफत भोजन व निवास व्यवस्था शाळा संकुलात केली जाते.
• प्रवेशित निवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, पुस्तके व गणवेश, भोजनाची ,भांडी, अंथरूण-पांघरूण मोफत दिले जाते.
• आश्रम शाळा चालविणाऱ्या संस्थेस शासन मान्यता मिळाल्यानंतर खालील बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय होते.

• अटी व शर्ती :
1. विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
2. लाभधारक मुलगा / मुलगी विजाभज / विमाप्र प्रवर्गातील असावी.
3. लाभधारक मुलगा / मुलगी वय वर्षे ६ ते १४ वयोगटातील असावेत.
4. स्वयंसेवी संस्थाही सोसायटी अॅक्ट १९६० व सार्वजनिक विश्वस्त कायदा अधिनियम १९५० अन्वये नोंदणीकृत असावी.
5. संस्थेवर तसेच संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा पोलीस गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झालेली नसावी.
6. संस्था आश्रम शाळा चालविण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी.

माहिती दर्शविणारा तक्ता

जिल्हयातील विजाभज प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा
अ. क्र. आश्रम शाळेचे नाव अधिक माहिती
प्राथमिक विभाग 
1 प्रा.आ. शाळा वसंतनगर कोटग्याळ ता. मुखेड जि. नांदेड
2 प्रा.आ.शाळा कमळेवाडी ता. मुखेड जि. नांदेड
3 प्रा.आ. शाळा चव्हाणवाडी ता. मुखेड जि. नांदेड
4 प्रा. आ. शाळा होकर्णा ता. मुखेड जि. नांदेड
5 प्रा.आ. शाळा कृष्णवाडी ता. मुखेड जि. नांदेड
6 प्रा.आ. शाळा मांजरी ता. मुखेड जि. नांदेड
7 प्रा.आ. शाळा मरवाळी तांडा ता.नायगांव खै  जि. नांदेड
8 प्रा. आ. शाळा भुतन हिप्परगा ता. देगलूर
9 प्रा.आ. शाळा जांभळी ता. भोकर जि. नांदेड
10 प्रा.आ. शाळा भोकर ता. भोकर जि. नांदेड
11 प्रा. आ. शाळा हिमायतनगर ता. हिमायतनगर
12  प्रा. आ. शाळा जगदिशनगर पोटा (बु) ता. हिमायतनगर जि. नांदेड
13 प्राथमिक आश्रम शाळा  मुदखेड ता. मुदखेड जि. नांदेड
14 प्राथमिक आश्रम शाळा  डौर ता. अर्धापूर जि. नांदेड
15 प्राथमिक आश्रम शाळा अर्धापूर ता. अर्धापूर जि. नांदेड
16 प्राथमिक आश्रम शाळा  मुगट ता. मुदखेड जि. नांदेड
17 प्राथमिक आश्रम शाळा  काकंडी ता.जि.नांदेड
18 प्राथमिक आश्रम शाळा  पासदगाव ता.जि. नांदेड
19 प्राथमिक आश्रम शाळा वाघाळा ता.जि. नांदेड
20 प्रा.आ. शाळा गांधीनगर ता. कंधार जि. नांदेड 
21 प्रा.आ. शाळा रामनगर बिजेवाडी ता. कंधार जि. नांदेड 
22 प्रा.आ. शाळा नेहरुनगर नागलगाव ता. कंधार जि. नांदेड  
23 प्रा.आ. शाळा मानसपूरी ता. कंधार जि. नांदेड 
24  प्राथ. आ. शाळा रामानाईक तांडा ता. कंधार जि. नांदेड 
25 प्राथमिक आश्रमशाळा रिसनगाव ता. लोहा जि. नांदेड 
26  प्राथ.आ.शाळा विठठ्ल नगर ता. लोहा जि. नांदेड 
27  प्रा.आ. शाळा माळाकोळी ता. लोहा जि. नांदेड 
28 प्राथमिक आश्रमशाळा पळसा ता. हदगाव जि. नांदेड 
29  प्रा.आ. शाळा चाभरा तांडा ता. हदगांव जि. नांदेड 
30  प्राथ.आ.शाळा पळशी तांडा ता. किनवट जि. नांदेड 
31  प्राथ. आ.शाळा दहेली तांडा ता. किनवट जि. नांदेड 
32 प्रा. आ. शाळा उमरी ता. उमरी जि. नांदेड
33 प्रा. आ. शाळा कुंडलवाडी ता.बिलोली
34 प्रा.आ. शाळा नेहरुनगर लिंबोटी गौंडगांव  ता. लोहा जि. नांदेड 
35 प्राथमिक आश्रमशाळा राजगड ता. किनवट
36 प्रा.आ. शाळा शिळवणी बॉर्डर तांडा ता. देगलूर
37 प्रा.आ. शाळा कुंटुर तांडा  ता.नायगांव खै  जि. नांदेड
38 प्रा.आ. शाळा अशोकनगर मुगांव तांडा ता.नायगांव खै  जि. नांदेड
39 प्रा.आ. शाळा सकनुरतांडा ता. मुखेड जि. नांदेड
40  प्रा.आ. शाळा हाळणी ता. मुखेड जि. नांदेड 
41  प्रा.आ. शाळा (गंवडगाव) हाणेगांव ता. देगलूर
42  प्रा.आ. शाळा शिराढोण ता. कंधार जि. नांदेड 
43 प्राथमिक आश्रम शाळा असर्जन कॅम्प ता. जि. नांदेड
44 प्राथमिक आश्रम शाळा  हस्सापूर ता.जि. नांदेड
45  प्रा.आ. शाळा वारकवाडी ता. हदगांव जि. नांदेड
माध्यमिक विभाग 
1 माध्यमिक आ. शाळा वसंतनगर कोटग्याळ ता. मुखेड जि. नांदेड
2 माध्यमिक आ.शाळा कमळेवाडी ता. मुखेड जि. नांदेड
3 माध्यमिक आ. शाळा चव्हाणवाडी ता. मुखेड जि. नांदेड
4 माध्यमिकआ. शाळा मांजरी ता. मुखेड जि. नांदेड
5 माध्यमिक आ.शाळा पळशी तांडा ता. किनवट जि. नांदेड 
6 माध्यमिक आ. शाळा रामानाईक तांडा ता. कंधार जि. नांदेड 
7 माध्यमिक आ. शाळा उमरी ता. उमरी जि. नांदेड
8 माध्यमिक आ. शाळा भोकर ता. भोकर जि. नांदेड
9 माध्यमिक आ. शाळा हिमायतनगर ता. हिमायतनगर
10 माध्यमिक  आ. शाळा पोटा (बु) ता. हिमायतनगर जि. नांदेड
11 माध्यमिक  आश्रम शाळा  मुदखेड ता. मुदखेड जि. नांदेड
12 माध्यमिक आश्रम शाळा वाघाळा ता.जि. नांदेड
13 माध्यमिक आ. शाळा मरवाळी तांडा ता.नायगांव खै  जि. नांदेड
14 माध्यमिकआ. शाळा गांधीनगर ता. कंधार जि. नांदेड 
15 माध्यमिकआ. शाळा रामनगर बिजेवाडी ता. कंधार जि. नांदेड 
16 माध्यमिक आ. शाळा शिळवणी बॉर्डर तांडा ता. देगलूर
17 माध्यमिक आ. शाळा कुंटुर तांडा  ता.नायगांव खै  जि. नांदेड
18 माध्यमिक आश्रम शाळा मनुर ता.उमरी जि. नांदेड 
19 माध्यमिक आ.शाळा दहेली तांडा ता. किनवट जि. नांदेड 
20 माध्यमिक आश्रमशाळा पळसा ता. हदगाव जि. नांदेड 
21 माध्यमिक  आ. शाळा नेहरुनगर  गौंडगांव  ता. लोहा जि. नांदेड 
22 माध्यमिक आ. शाळा शिराढोण ता. कंधार जि. नांदेड 
23 माध्यमिक आ. शाळा नेहरुनगर नागलगाव ता. कंधार जि. नांदेड  
24 माध्यमिक आ.शाळा विठठ्ल नगर ता. लोहा जि. नांदेड 
25 माध्यमिक आश्रम शाळा बिलोली ता. बिलोली  जि. नांदेड 
26 माध्यमिक आश्रम शाळा  हस्सापूर ता.जि. नांदेड
27 माध्यमिकआ. शाळा सकनुरतांडा ता. मुखेड जि. नांदेड
     
कनिष्ठ महाविद्यालय
1 उच्च माध्यमिक आ. शाळा वसंतनगर कोटग्याळ ता. मुखेड 
2 उच्च माध्यमिकआ. शाळा चव्हाणवाडी ता. मुखेड जि. नांदेड
3 उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा वाघाळा ता.जि. नांदेड
4 उच्च माध्यमिक  आश्रम शाळा  मुदखेड ता. मुदखेड जि. नांदेड
5 उच्च माध्यमिकआ.शाळा पळशी तांडा ता. किनवट जि. नांदेड 
6 उच्च माध्यमिक आ.शाळा दहेली तांडा ता. किनवट जि. नांदेड 
7 उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पळसा ता. हदगाव जि. नांदेड 
8 उच्च माध्यमिक  आ. शाळा पोटा (बु) ता. हिमायतनगर जि. नांदेड
9 उच्च माध्यमिक आ. शाळा भोकर ता. भोकर जि. नांदेड
10 उच्च माध्यमिकआ. शाळा मरवाळी तांडा ता.नायगांव खै  जि. नांदेड
11 उच्च माध्यमिक आ. शाळा कुंटुर तांडा  ता.नायगांव खै  जि. नांदेड
12 उच्च माध्यमिकआ. शाळा गांधीनगर ता. कंधार जि. नांदेड 
13 उच्च माध्यमिक आ. शाळा नेहरुनगर नागलगाव ता. कंधार 
14 उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा  हस्सापूर ता.जि. नांदेड
15 उच्च माध्यमिक आ. शाळा शिळवणी बॉर्डर तांडा ता. देगलूर
16 उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा मनुर ता.उमरी जि. नांदेड 
17 उच्च माध्यमिकआ. शाळा सकनुरतांडा ता. मुखेड जि. नांदेड

ऑनलाईन योजना