सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड कार्यालयातील अधिकारी /कर्मचारी माहिती

अ.क्र. अधिकारी/ कर्मचारी यांचे नाव पद ईमेल आयडी
1 श्री.शिवानंद कृष्णाजी मिनगीरे
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण ,नांदेड
[email protected]
2 श्री बी.एस.दासरी
समाज कल्याण अधिकारी [email protected]
3 श्री.डी.वाय. पतंगे
स.ले.अ [email protected]
4 श्री आर.व्ही. सुरकूटलावार
कार्यालय अधिक्षक [email protected] 
5 श्री खानसोळे.पी.जी
(सकनि) [email protected]
6 श्री.आर.डी सुर्यवंशी  (सकनि) [email protected]
7 श्री.के.टी.मोरे (सकनि) [email protected]
8 श्री के.एम ताकतोडे  (वरिष्ठ लिपीक) [email protected]
9 श्री.आर.एम.जाधव
 (वरिष्ठ लिपीक) [email protected]
10 श्री.व्ही.आर.गायकवाड   (कनिष्ठ लिपीक) [email protected]
11 श्री के.बी.राठोड  (कनिष्ठ लिपीक) -
12 श्री आर.व्ही. पेडकर  (संगणक ऑपरेटर) [email protected]
13 श्री ए.एस.कंधारे  वाहनचालक  -
कामकाज व्यवस्थे अंतर्गत नेमणूक 
1 श्री.आर.एल.नागुलवार  (वरिष्ठ लिपीक) [email protected]
2 श्रीमती.यु.ए.वानुळे
 (कनिष्ठ लिपीक) -
3 श्री जेटलावार.के.पी
 (कनिष्ठ लिपीक) [email protected]
4 श्री दोंतुलवाड.पी.एम   (कनिष्ठ लिपीक) [email protected]
5 श्री बोराटे.व्ही.बी   (कनिष्ठ लिपीक) [email protected]
6 श्री.डी.आर.दवणे  (कनिष्ठ लिपीक) -

ऑनलाईन योजना